Vodárenská 15, Košice,
1. poschodie v obyt. dome

0905 341 034

zuzana.frankova@1brain.sk

Kurzy

Čo je cieľom?

Aj počas výcviku sledujeme rovnaký cieľ, ako pri individuálnych sedeniach - pomôcť klientovi pochopiť, že on je vo svojom živote autoritou, ktorá si môže vytvárať svoju realitu. Sú určené tým z Vás, ktorí "chcú do toho viac vidieť". Nie­len preto, aby sa naučili, ako pracovať s metódou (a teda prispieť tým k riešeniu problémov svojich blízkych), ale hlav­ne preto, že počas kurzov majú možnosť intenzívnejšie sa venovať svojim záležitostiam a dozvedieť sa tak viac o tom, ako vznikajú ich problémy ako im predchádzať alebo ich aktívne riešiť, keď vzniknú. Počas kurzu si teda osvojujeme metódu krok po kroku od jej základov a sami jej použitím riešime svoje témy. Riešením toho, čo trápi nás, vieme veľkou mierou prispieť k harmónii a zdravému prostrediu okolo nás (aj vtedy, ak naši blízki nestoja o našu pomoc a nemajú potrebu zmeny alebo zlepšenia). Zbavenie sa rôznych tažkostí, aj fyzického charakteru, nie je ničím výnimočným.

V súčasnosti vediem 13 z 13-tich stupňov základného výcviku konzultantov, program Chamtivosť, vina a "Boh", Sexualita, Jednota a Dieťa ako rodič z Univerzálnej série a rôzne krátke programy zážitkové kurzy kombinujúce viaceré prístupy, kurz využitia metódy One Brain® pre 6 - 12 ročné deti, ako aj programy stavania rodinných systémov, určené pre úplných začiatočníkov, ktorí nepoznajú svalový test aj pre tých, ktorí sa ho učia. Viac informácií o programoch základnej série, 1-dňových špeciálnych programoch a programoch pre ve­rej­nosť (t.j. tých, ktorí nemajú ani základy práce s metódou) nájdete ďalej na stránke.

Po dohode je možné pripraviť praktický program (prednášku, seminár) pre rôzne cieľové skupiny (manažéri, štu­den­ti, ...)

Od 1.1.2023 vstúpila do platnosti nová výcviková cesta. Pre jednoduchosť uvádzam zmeny v prehľade:

Do 1.1.2023Od 1.1.2023
LEP-cesta "zlepšovania sa"
(Pôvodný výcvik)
Výcviková cesta
1. Nástroje profesie1. Nástroje profesie
2. Základný One Brain2. Základný One Brain
3. Kód tela3. Kód tela
4. Pokročilý One Brain4. Pokročilý One Brain
5. Hlasnejšie ako slová5. Hlasnejšie ako slová
6. Štrukturálna neurológia6. Štrukturálna neurológia
7. Vzťahy v ohrození7. Etika a vzťahy 1
8. Svalové okruhy8. Svalové okruhy
9. Detstvo, sexualita, "starnutie"9. Etika a vzťahy 2
10. Dospievanie, zrelosť, "láska"10. Praktikum konzultanta
11. Vhľad do Š/F pre pokročilých11. Výcvik konzultantov
12. Praktikum konzultantaOd 1.1.2023 len v rámci výcvikovej cesty
13. Výcvik konzultantov

Pokiaľ ste absolventom "starej cesty", vždy sa viete pripojiť k "novej", pokiaľ máte záujem o ukončenie celého výcviku certifikáciou na konzultanta facilitátora.  Podmienky pripojenia je vždy dobré individuálne skonzultovať.

Kurz č. 1
Nástroje profesie (Tools of the Trade)

Každá profesia má svoje postupy a nástroje. Naučíme sa základy kineziologický svalový test, práca s mapou pocitov/emócií - Barometer správania, základy práce s emocionálnym stresom, zrovnovážňujúce a uvoľňujúce cvičenia budeme praktikovať.

2 dni / 14 hod.

Kurz č. 2
Základný One Brain® (Basic One Brain®)

Pokračujeme v základoch, vyjasníme si ako a prečo funguje uvoľňovanie energetických blokád na úrov­ni tela a mozgu, naučíme sa ďalšie uvoľňujúce a zrovnovážňujúce cvičenia na ich odstránenie tie budú venované hlav­ne stresom vytvoreným v škole cvičenia na uvoľnenie písania, zlepšenie kvality čítania, pochopenia a zapamätania textu, sústredenia na učenie, tým sa venujeme aj stresu, ktorý súvisí s podávaním výkonov a hodnotením/kritikou, klesajúcou sebaistotou ale aj koordináciou pohybov a inými následkami spojenými s našim pôsobením v škole. Zväčšíme si istotu pri práci so svalovým testom, naučíme sa, ako bezpečne pracovať s minulými stresujúcimi skúsenosťami (bez zmeneného stavu vedomia) a niekoľkokrát budeme mať príležitosť prejsť si celým postupom odblokovania stresu vo dvojiciach.

3 dni / 21 hod.

Kurz č. 3
Kód tela (Under the Code)

Odhaľujeme spojitosti medzi črtami našej tváre a znakmi postavy (štruktúra) a našim prirodzeným správaním/konaním (funkcia). Pohybujeme sa v oblasti spojenej s genetikou správania. Zoznámime sa so svojimi prednosťami talentami a pochopíme rozdiely v prejave ľudí, čo môže úplne zmeniť našu komunikáciu v osobnom aj profesionálnom živote a tým zlepšiť naše vzťahy. A to všetko obohatíme o praktické cvičenia.

4 dni / 28 hod.

Kurz č. 4
One Brain® pre pokročilých (Advanced One Brain®)

Pomoc pri fyzických následkoch stresu. Hlav­ne naše trávenie a vylučovanie fyzické aj symbolické, je často podmienené emocionálnym stresom. Nerovnováha v emocionálnej oblasti spúšťa energetickú nerovnováhu. A tú vieme riešiť jednoduché energetické korekcie prospešné pre zdravie, spojené s uvoľnením potlačeného hnevu. Témy čakier a Bachove esencie, symbolov,...

4 dni / 28 hod.

Kurz č. 5
Hlasnejšie ako slová (Louther than Words)

Znovu črty tváre ďal­ších viac ako 20 znakov. Naša schopnosť prejavovať sa v živote môže byť obmedzená popieraním našej prirodzenosti. Hlavnou témou kurzu je pochopenie popierania, uvoľnenie emocionálnych blokád, aby sme znovu vedeli využiť viac zo svoj­ho potenciálu.

4 dni / 28 hod.

Kurz č. 6
Štrukturálna neurológia (Structural Neurology)

Teória 5 prvkov, meridiány, vizuálne motivačné karty, správanie pri bolesti, reaktívne svaly, témy zranenej duše prenesené do stavu nášho tela.

4 dni / 28 hod.

Kurz č. 7
Vzťahy v ohrození (Relationships in Jeopardy)

Všetko, čo sme sa doteraz naučili, zužitkujeme v práci na svojich vzťahoch od vzťahov s rodičmi a súrodencami, cez priateľov, vrstovníkov a partnerov tých pracovných aj životných. Riešime stres zo vzťahov, ktoré trvajú, alebo skončili niekedy aj bolestivo. Pokračujeme so vzťahmi k prostrediu, v ktorom žijeme a končíme vzťahom k človeku, ktorý sa na nás díva zo zrkadla. Kurz je o prebratí zodpovednosti za svoj život a vzťahy, ktoré máme a chceme tvoriť. Kurz prináša možnosť uvoľniť staré modely, oslobodiť sa a skvalitniť vzťahy, v ktorých žijeme.

4 dni / 28 hod.

Kurz č. 8
Svalové okruhy, bolesť a pochopenie (Body circuits, Pain and Understanding)

Telo robí, čo môže, aby nám pomohlo. Aby sme uvoľnili bolesť a blokády uzavreté v ňom, pracujeme s 18 svalovými obvodmi, naučíme sa pos­tup na odblokovanie stresu z nehôd a zranení, ideme hlbšie do práce s 5 prvkami, zoznámime sa s eneagramom 9 spôsobov nutkavého vyhýbania, odblokovaním prostredníctvom farieb vieme obísť vedome ťažko meniteľné presvedčenia.

5 dní / 35 hod.

Kurz č. 9
Detstvo, Sexualita a Starnutie

Venujeme sa spracovaniu bolestných skúseností, spojených s detskými strachmi a na nich vytvorenom správaní. Aby sme boli prijateľní pre naše okolie, urobíme čokoľvek chceme napĺňať očakávania, podávať výkony a ostať stále mladí a plní sily. Toto nutkavé správanie môžem ukončiť a začať si užívať seba, takú, aká som.

4 dni / 28 hod.

Kurz č. 10
Dospievanie, zrelosť a Láska

Pokračujeme v rozoznávaní a odblokovaní foriem manipulatívneho správania. Keď prestaneme posluhovať, zvádzať, kapitulovať a mstiť sa, otvára sa pre nás zrelosť. Len keď sme skutočne zrelí, môžeme prežívať lásku stav prijatia a prijímania. Keď fungujeme z lásky, prestávame iných robiť zodpovedných za naše šťastie, zdravie, dobrý pocit,... a to je skutočná dospelosť.

4 dni / 28 hod.


Certifikačné programy

Keď sa oslobodíme od tém detstva a dospievania, môžeme podniknúť cestu za hlbším poznaním svoj­ho JA, aj za prehĺbením zručností konzultanta. Na to sú zamerané 3 certifikačné programy: Vhľad do Š/F pre pokročilých, Praktikum konzultanta a záverečný Konzultantský výcvik.

Vhľad do Š/F pre pokročilých

Štruktúra/Funkcia je jeden z pilierov 3in1. Ideme k nim do väčšej hĺbky. Naše črty sú na tomto kurze v centre pozornosti ich presné pozorovanie, zameranie na tie, ktoré sú na stredovej línii, pretože korešpondujú s esenciálnym účelom nášho života. Práca vo dvojiciach aj skupinách. Seba-facilitácia cez poznanie svojej Š/F.

4 dni / 28 hod.

Praktikum konzultanta

Program je pria­mo zameraný na vyjasnenie všetkých postupov a techník používaných pri práci s klientom. Poskytuje priestor na ujasnenie si stavby sedenia (od definovania témy až po záverečný vhľad a individuálnu prácu klienta po sedení) - s ukážkami. Precvičíme a vyjasníme si zásady aktívneho počúvania, ako základu práce konzultanta, pripomenieme zásady etického kódexu a to, ako ich uplatňovať nie­len na sedeniach. Upevníme si znalosti svalového testu, aby sme boli sebaistí aj pri práci s reaktívnymi okruhmi. V odblokovaniach sa budeme venovať spracovaniu pochybností, ktoré máme pri facilitácii, aj uvedomeniu si svojich silných strá­nok, ktoré, ako inak, súvisia s našou Š/F. Cie­ľom programu je nadobudnúť istotu v individuálnej práci - nie­len s klientmi prichádzajúcimi na kineziologické sedenie, ALE s každým, komu chcete pomôcť nájsť riešenie, prebrať zodpovednosť za svoje pocity, konanie, život... Preto je program určený aj každému, kto chce byt efektívnejší v komunikácii a jednaní.

4 dni / 28 hod.

Výcvik konzultantov

Záverečný program výcviku, jeho absolvovaním sa pripojíte do oficiálnej databázy konzultantov Three In One Concepts®. Postaráme sa o dôležité detaily práce s jednotlivcami, zbavíme sa stresu spojeného s vedením sedenia, ale aj prednášok pre ve­rej­nosť. Formou prezentácií si navzájom budeme inšpiráciou, ako facilitovať klienta. Ak ostali nedostatky v technike, postaráme sa o zvýšenie sebaistoty v práci.

6 dní / 42 hod.

Programy novej cesty:

Etika a vzťahy 1

Vyjasnenie a spracovanie stresu spojeného s etickým sprevádzaním klienta. Prehĺbenie znalostí a zručností spojených s testovaním všetkých svalov. Prehĺbenie práce so Š/F - načúvanie, prehĺbenie a pochopenie, stresových presvedčení. Zvedomovanie si svojich reaktívnych modelov cez Š/F.

Etika a vzťahy 2

Definovanie témy a podtémy odblokovania cez vzorce nastavenia mysle. Prehĺbenie práce s Technikami uvoľnenia stresu. Ľahostajnosť a Barometrický vzo­rec ľahostajnosti. Role play (hra rolí).
Univerzálna séria

Nasledovných programov sa môžete zúčastniť po absolvovaní 10.stupňa (Dospievanie, zrelosť a Láska).

Chamtivosť, vina a Boh

Prvý z kurzov Univerzálnej série. Podrobný pohľad na závislosť na pocitoch viny. Pretože sa bojíme "trestu", pocity viny nas vedú k tomu, aby sme chceli a robili stále viac, mali stále viac a lepšie - nakoniec sme posadnutí dokonalosťou. Kurz nám pomáha uvedomiť si, nakoľko sme ešte k sebe ľahostajní - odblokovania na Strach z Boha/trestu, závislosť na pocite viny a posadnutosť dokonalosťou.

4 dni / 28 hod.

Sexualita

Láska - Priateľstvo - Sex - Sexuálne role. Témy sexuality majú obrovský a často zničujúci dopad na náš život. Exis­tu­je dôvod, prečo sme si zvolili telo ženy/muža. Namiesto užívania si svoj­ho bytia,  trávime toľko času v snahe napĺňat "ich" očakávania. Kde si osvojíme  správanie podľa sexuálnej role? Do akej miery nás to obmedzuje? Kurz pomáha oslobodiť sa od očakávaní spojených so sexom, rolou, sexualitou, zbaviť sa sexizmu a snahy ovládat iných, oslobodzuje nás od  predsudkov o veku, pohlaví, od modelov využívania a zneužívania seba a druhých cez sexualitu. Keď sa oslobodíme od sexizmu a zničujúcich rolí, môžeme "dospieť/dozrieť" a slobodnejšie žit svoju individualitu. Súčasťou kurzu je aj odblokovanie sluchovej, vizuálnej a dotykovej komunikácie, aby sex a rola, ktorú chceme žiť, pre nás predstavovali viac prežitku a menej snahy ovládať.

4 dni / 28 hod.

Jednota

Keď sa zbavíme pochybností o tom, že môžeme žiť seba a prestaneme sa snažiť napĺňať očakávania okolia, môžeme naozaj začať tvoriť. Keď sa zbavíme predsudkov, ktoré sme zdedili od na­šich predkov, otvoríme sa zážitkom ozajstnej jednoty. Prestaneme žiť v strachu, že stratíme "miesto" a namiesto podporovania ľudí okolo nás, konečne začneme podporovať seba. Nikdy nie je neskoro otvoriť sa tvorivému sebavyjadreniu v rôznych oblastiach nášho života. Každý z nás je osobitým požehnaním pre tento svet...začni to žiť!

4 dni / 28 hod.

Dieťa ako rodič

Kedy sme skutočne dospelí? Keď žijeme prítomnosťou - prijímame ju, odpovedáme na ňu a prirodzene konáme so zodpovednosťou za svoje voľby. Akákoľvek emocionálna situácia, ktorá nás v minulosti vytesnila z prítomného jednania znamená, že kedykoľvek sa podobná situácia objaví, sme znovu tam - vraciame sa do odkazu minulosti. Každý, ku komu pristupujeme ako autorita, sa stáva naším "dieťaťom" . Ale ako viesť dieťa, keď sa v strese máme menej rokov ako ono... Prestaňme s hrou na "víťaza-obeť-ospravedlnený"... Program je určený všetkým, ktorí chcú konečne dospieť, žiť svoju inštintinktívnu individualitu a oslobodiť sa od stresu z rozhodnutí, ktoré sme v minulosti urobili a stále limitujú náš život, oslobodiť rodičov zo zodpovednosti za to, ako žijeme, oslobodiť svoje deti - genetické aj "iné", svoje projekty a výtvory, od zodpovednosti za naše šťastie...

4 dni / 28 hod.


Krátke programy

Krátke programy sú jedinečnou možnosťou venovať sa konkrétnym témam, ktoré majú dopad na vnímanie celého nášho života.

Rozsah týchto programov je minimálne 7 hodín rozložených do:

2 večerov po sebe, od 17:00 do 20:00 hod.,
alebo
1 dňa, počas víkendu od 9:00 do 17:00 hod.

Miesto:

Centrum pre rozvoj osobnosti a zdravý životný štýl, Ko­ši­ce, Vodárenská 15 / 1. posch.

Svet barometra správania

Čo to je, ako sa s tým pracuje, dve strany jednej mince. Ako používať Barometer bez svalového testu a dostať sa ním k "jadru veci". Program plný informácií o tom, čo znamenajú jednotlivé "slovíčka" Barometra správania. Ponúka aj možnosť praktických cvičení a tým aj možnosť spracovať to, čo ma momentálne zamestnáva.

Najhorší zvyk, Najdlhšia lož

Ak by iným na nás záležalo, určite by sa snažili zmeniť svoje správanie a počúvli by nás, keď im dobre radíme alebo chceme dobre. Takto musíme zotrvávať vo svojich pocitoch nedôležitosti, opustenosti, hnevu,... Niekedy sme nahnevaní sami na seba, lebo opakovane sa dopúšťame tých istých chýb a nerešpektujeme sami seba. PRÍĎTE SI PRE SEBA IDENTIFIKOVAŤ SVOJU NAJDLHŠIU LOŽ A NA NEJ VYBUDOVANÝ ZVYK. Možno Vás to prekvapí, možno nahnevá alebo rozosmeje. TO HLAVNÉ JE NEPOKRAČOVAŤ v tom. Na kurze pre to môžete urobiť veľa!

Mozog a Štruktúra/Funkcia

Som "ten-čo-radšej-premýšľa" alebo "ten-čo-radšej-koná". Viem to ovplyvniť? Keď každý odo mňa očakáva niečo iné, kým vlastne som, mám sa zmeniť? Ob­do­bia života, životné úlohy, očakávania. To všetko prináša zmätok a pochybnosť. Vďaka kurzu tomu môžete lepšie porozumieť, urobiť niečo pre zníženie pochybností a zvýšenie dôvery v seba a svoju prirodzenosť.

Životné zmeny

Krátky program Gordona Stokesa - poz­ri­te sa na to, čo chcete a aké schopnosti máte k dispozícii, aby ste to dosiahli, aj na to, čo vám bráni v dosiahnutí vášho cieľa A ZMEŇTE TO - pre štu­den­tov One Brain®, ale aj vo forme bez svalového testu, pre úplných začiatočníkov.

Chceš niečo zmeniť, ale nemáš odvahu, pochybuješ o tom, že si dostatočne vzdelaný, mladý, schopný. Príď si ujasniť, čo sú Tvoje ciele, aké prekážky vidíš pred sebou, aké kvality máš, na ich dosiahnutie, čo sú Tvoje najsilnejšie strán­ky. Je čas prestať s výhovorkami a začať si TVORIŤ SVOJU REALITU.

Reč tváre

Krátky program Daniela Whitesidea a Gordona Stokesa - prečo sme rôzni v správaní a pocitoch, ako sa navzájom lepšie pochopiť, ako zlepšiť naše vzťahy k druhým (a sebe??) - pre štu­den­tov One Brain®, ale aj vo forme bez svalového testu, pre úplných začiatočníkov.

Aj Ty si bol prekvapený správaním a emóciami Tvojich priateľov, blízkych alebo aj úplne cudzích ľudí. Niekedy si možno bol zaskočený svojim vlastným správaním v určitej situácii alebo vzťahu. Chceš pochopiť, prečo niekto rozmýšľa rýchlo a ide hneď "k veci" a iný zase potrebuje čas na premyslenie? Vieš prečo niekto potrebuje veľa rozprávať, hoci Tebe stačí pár slov? Prečo je niekto dôverčivý a iný skeptik? A HLAV­NE - čo s tým, aby sme si naďalej rozumeli a zlepšovali svoje vzťahy s druhými ľuďmi (a možno aj vzťah k sebe?).

Alergie

- čo stojí za našimi ťažkosťami s potravinami, peľom, prachom či zvieratami, ... sme na to všetko naozaj alergickí, alebo máme ťažkosti sami so sebou.

Staranie sa o seba

- podrobnejší pohľad na Váš momentálny pracovný aj osobný život z pohľadu základnej filozofir Three In One Concepts® - aké sú moje plány a priority, od koho som sa naučila pochybovať o sebe, ako to môžem zmeniť.

Paradox (ktorým si)

Pardox je protiklad. Chcieť jednu vec a cítiť niečo iné. (Vedieť, čo chcem a nemať to) Svoju realitu si často vytvárame na zá­kla­de toho, čo sme videli a počuli v detstve. Ak vo svojej realite nemáš to, čo si praješ, možno potrebuješ zmeniť svoju predstavu.

Uzatvorenie (neukončených záležitostí)

Často začíname rôzne projekty a ešte pred ich ukončením sa vzdávame. Začaté veci zadržujú našu energiu, ktorá nám potom potom chýba vo veciach, ktoré naozaj túžime dosiahnuť. Príďte si uzavrieť nedokončené, prestaňte "parkovať" a konečne sa vydajte na cestu.

Bez stresu učenie môže byť ľahké

Určené tým, ktorí sa učia - deťom, študentom, aj tým, ktorí im v tom chcú účinne pomôcť.

Máte problémy s čítaním? Zabúdate to, čo ste sa naučili vo chvíli, keď máte odpovedať alebo písať písomku? Ťažko si zapamätávate? Alebo máte problémy s pravopisom, vaše písmo je zle čitateľné? Môžno, že sa pri učení alebo čítaní ľahko unavíte a zaspávate nad knihou. Niekto sa zase ťažko učí koordinovaným pohybom a nemá rád telocvik. A niekto zase skrátka NEMÁ ŠKOLU RÁD. Pre každého z nás exis­tu­je riešenie. Metóda One Brain® môže pomôcť objaviť o koľko ľahšie a zábavnejšie môže byť učenie. Počas tohoto krátkeho programu sa naučíte cvičenia a postupy, ktoré nám pomôžu zbaviť sa ťažkostí s učením. Všetky cvičenia sú jednoduché a zábavné, vie si ich osvojiť každý, kto má chuť urobiť niečo dobré pre seba. Program vypracoval Gordon Stokes v 80-tych rokoch uplynulého storočia a za pomoci týchto cvičení sa v učení zlepšili už tisícky detí po celom svete. VYUŽIME POSTUPY, KTORÉ SÚ UŽ OVERENÉ A FUNGUJÚ! Nech sa pre nás učenie stane ľahšie a zábavnejšie. Sami zistíte, že sa deti vedia viac sústrediť, majú lepšie výsledky a sú v škole sebaistejšie. NA KURZE JE VÍTANÝ KAŽDÝ, AJ KEĎ UŽ NECHODÍ DO ŠKOLY.

Barometer na tele

Telo nám bolesťami hovorí, čo sa s nami deje. Dozviete sa o tom, aké emócie sa prejavujú v jed­not­li­vých častiach tela, čo nám hovorí bolesť kolena, vykĺbené rameno, či členok. Užitočné informácie, ľahko aplikovateľné.

Neschopnosť učiť sa

Nezáleží na tom, prečo máme problémy s "učením", to, čo je dôležité, je porozumieť tomu, ako sme začali pochybovať o tom, že učenie je pre nás možné a my nemáme inú voľbu, len sa tomu vzdať. Kurz nie je určený len pre tých, ktorí potrebujú zlepšiť učenie v škole, ale aj pre tých, čo sa chcú naučiť čokoľvek, hoci aj žiť.

Na čo sa zameriavaš

Je dôležité kam smerujeme svoju pozornosť. Možno chceme byť zdraví, úspešní, spokojní , a pritom sa zaoberáme tým, prečo sa nám nedarí, čo nás bolí a prečo tí druhí majú viac. Vďaka vhľadu, získanému na kurze môžeme zmeniť svoje zameranie a orientovať sa naozaj na to, čo chceme dosiahnuť.

Odpúšťanie

Čo vlastne znamená odpúšťať? Komu odpustiť, a čo? Ako sa nehrať na Boha. Kurz nás vedieť k realistickému poznaniu sku­toč­nos­ti a jej prijatiu tak, ako je. Potom vieme opustiť minulosť a slobodne žiť prítomnosťou.

Popieranie

Cesta NIKAM. Prečo popierame a odopierame si, po čom túžime. Ako sa zbaviť pochybnosti, že SOM HODEN - sebaúcty, prijatia seba samého.

Zneužitie

Je dvojsmernou ulicou. Väčšinou vieme, ako a kým sme boli zneužívaní. Vieme aj to, ako my zneužívame iných, a ešte horšie, seba samého? Kde to začalo a ako s tým prestať? Viac na kurze.

5 tiel

Tí, ktorí navštevujú kurzy vedia, že je dobré "mať všetky v poriadku". Počas 5 jednodňových programov sa dozviete viac o fyzickom, mentálnom, emocionálnom, esenciálnom a X-faktorovom tele. Kde má každé svoj "hlavný stan", a omnoho viac informácií a odblokovaní na túto tému.

Čakajúce kilá

Čo je za našimi kilami, ktoré čakajú, kedy im dovolíme odísť. Chudnutie začína v hlave, pomôžte tomu zbavením sa pochybností, ktoré držia našu nadváhu. Kde sme k nim prišli, čo s nimi môžeme urobiť dnes?

ESP - mimozmyslové vnímanie

Ako si viac veriť, ako dôverovať svojmu 6.zmyslu, ktorý nám vždy dobre radí. Ako vedieť, že je to naozaj "ono" a nie iba naše chcenie. Ako deti sme "vedeli", poďme nájsť dôveru k svojmu vnútornému hlasu, ktorý radí správne.

Objím svoje vnútorné dieťa

Zážitkový seminár s využitím prístupu One Brain® a systemickej práce

To, čo bolí, nechceme cítiť, radi by sme to udržali pod vedomou kontrolou. Budeme o tom diskutovať, analyzovať to, alebo sa rozhodneme ignorovať to a "vymazať zo svojej pamäti". Veľmi by sme chceli radovať sa, tvoriť, prežívať šťastie a lásku. Ak máme šťastie, naučíme sa to v chránenom, láskyplnom prostredí, ktoré vytvárajú ľudia s otvoreným srdcom. Ale čo vtedy, ak sme v detstve cítili, že nám také prostredie chýba? Rodičia vždy dávajú naj­lep­šie, čo vedia. V mnohých rodinách je viac dôrazu kladeného na to, ako sa máme chovať, než na to, čo cítime a potrebujeme. Rodičia chcú, aby sme vo svete obstáli, a či sa pri tom budeme cítiť dobre, nie je také podstatné. Snažia sa, aby o nás bolo postarané, odovzdávajú nám to, čo dostali oni, alebo sa všemožne snažia dať nám to, čo im bolo odopreté. Tak alebo tak, mnohí z nás prechádzali obdobiami, kedy sme potlačili svoje pocity, zvlášť pocity hnevu alebo ublíženia. Ak sa naučíme, že vyjadrovať hnev nie je správne, premeníme ho na pocity zmätku, ľútosti alebo strachu. Takéto ob­do­bia vedú k zastaveniu vnútorného dospievania a hoci fyzicky dospejeme, ostáva v nás zlostné a zranené dieťa. Toto zanedbávané a zranené dieťa minulosti je veľkým zdrojom nášho utrpenia v súčasnosti. VYDAJTE SA SPOLU SO MNOU NA STRETNUTIE SO SVOJÍM VNÚTORNÝM DIEŤAŤOM.

Počas 2,5-dňového seminára budeme cez rôzne ak­ti­vi­ty nachádzať cestu k svojim pocitom, aby sme cez ich poznanie a prijatie mohli prijať dieťa, ktoré nevedelo, čo urobiť s týmito pocitmi. Zistíme, čo naše vnútorné dieťa najviac potrebuje. Zoznámime sa so svojím vnútorným rodičom, aby sme pre dieťa našli pochopenie a podporu. Spoznáme spô­sob, ako zahojiť zranenia minulosti, aby sa naše vnútorné dieťa mohlo stať dospelým, plným lásky a radosti.

Rodinné konštelácie

Práca na rodinných systémoch metódou B. Hellingera tak, ako ju v Three In One® využívajú Eva a Arnold Polivkovci (Rakúsko) - 1 dňový program počas kto­ré­ho naši klienti riešia svoje témy.

Rodinné konštelácie...


Informácie a prihlášky

na tel. čísle 0905 341 034, alebo e-mailom na adrese zuzana.frankova@1brain.sk
najneskôr 5 dní pred začiatkom kurzu.

Kurzovné:

v hotovosti alebo prevodným príkazom na č.ú. SK94 6500 0000 0000 2006 6701,
v Poštovej banke (VS=dátum začiatku kurzu)

Zľavy z kurzovného:

štu­den­ti - 20%
manžel / -ka - 50% (nevzťahuje sa na partnerov absolvujucich kurzy u iných lektorov)

na 1-dňové programy sa zľavy nevzťahujú

Poplatok za opakovanie kurzu:

1. opakovanie 50%,
2. opakovanie 30%,
3. a každé ďalšie 25% zo základnej ceny.
V prípade záujmu je možné zaradenie ďalších termínov.design: ruhe.sk  © Z.Franková 2015